AIANDUS   2018 OSALEMISTINGIMUSED

1.KORRALDAJA

Eesti Näituste  AS
Pirita tee 28,  10127 Tallinn

Projekti juhtimine ja informatsioon:

Projektijuht: Keete Puri
Tel: 613  7449
Faks: 613 7451
e-post:keete@fair.ee

2.TOIMUMISE AEG JA KOHT

Toimumise aeg:  20.-22.aprill 2018.a.
Toimumise koht: Eesti Näituste messikeskus
Pirita tee 28, 10127 Tallinn

Mess on avatud:
20. aprillil 11.00 – 18.00
21. aprillil 10.00 –  18.00
22. aprillil 10.00 – 16.00

3.AJAKAVA EKPONENDILE

Messistendide ehitus:          19.04 kell 09.00 – 18.00
Eksponeerimispäev:            19.04 kell 09.00 – 20 .00
Eksponaatide väljavedu:     22.04 kell 16.00 – 20.00
Demontaaž/väljavedu:           23.04. kell 09.00 – 18.00

NB! Tööde teostamine messihallis väljaspool ettenähtud ajakava toimub Korraldaja hinnakirjas sätestatud tingimustel!

4.MESSI TEMAATIKA

Messil eksponeeritakse alljärgnevaid tooteid ja teenuseid:
●haljastus ja heakorrastus ● maastikuarhitektuur ● aiakujundus ja-planeerimine ● puu- ja köögiviljakasvatus ● maitsetaimed koduaias ● iluaiandus – hekid, murud, lilled ja dekoratiivtaimed ● lilleseaded ● seemned, sibulad ja istikud ● lõike -ja potililled ● istutustarvikud ● mahepõllundus ● muld, turvas, muru ● taimekaitsevahendid ja väetised ● kompostimine ● aiasaaduste töötlemine ja säilitamine ● aiatööriistad ja -masinad ● pakke- ja kattematerjalid, kasvuhooned ● aiamööbel, -valgustid, -keraamika, punutised ● haljastusprojektid ● ravimtaimed ja loodustooted ● mesindussaadused ● aiandusalane teadus- ja koolitustegevus

Messil on lubatud jaemüük.

5.MESSIL OSALEMINE

Messil osalemiseks tuleb eksponendil nõuetekohaselt täita ja allkirjastada messi osalemisleping-registreerimisleht ning edastada see korraldajale. Messipinna reserveerimise lõpptähtaeg on 20. märts 2018. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu üksnes vaba messipinna olemasolu korral.

6.OSAVÕTUMAKS

Messi  tagastamatu osavõtumaks eksponendile ja kaaseksponendile  on 190 EUR, mis sisaldab messi ettevalmistamise, korraldamise ja läbiviimise kulusid, osavõtjakaarte, 1 parkimiskaarti ning messi reklaamkulusid. Hinnale lisandub käibemaks 20%.

7.MESSIPINNA JA –STENDIDE ÜÜRITARIIFID

Soodustused eksponendile, kes osalenud mitmel Eesti Näituste AS poolt korraldatud messil.
Soodustus -10% messipinna rendi hinnast kliendile, kes on osalenud vähemalt kolmel järjestikusel Aianduse messil (Aiandus 2015-2017).

Vt registreerimisleht-osalemisleping
Varajase registreerija soodustus kuni 20.01.2018 !
Messipinna rendi hinnale kehtib varajase registreerija
soodustus – 10% rendipinna hinnast!

8.MESSITEENUSED

Tellimused messiteenustele vormistatakse korraldaja tellimuslehtedel, mis saadetakse eksponendile pärast registreerimislehe saamist. Nõuetekohaselt täidetud tellimuslehed tuleb korraldajale tagastada hiljemalt 01. aprilliks 2018.a.
Juhul, kui eksponent soovib oma stendi ehitada ise, tuleb korraldajaga hiljemalt 01. aprilliks 2018.a kooskõlastada stendijoonis, elektriskeemid ja tarbitav vooluvõimsus ning enne montaažiperioodi algust esitada ehitusega seotud isikute nimekiri. Eksponent peab oma stendi ehitusel järgima korraldaja poolt ettenähtud montaaži- ja demontaažitähtaegu.
Korraldaja poolt ehitatud messistende on eksponentidel võimalik kasutama hakata  19. aprillil  2018.a  alates kl. 9.00-st.

9. OSALEJAKAARDID

Osalejakaardid väljastatakse eksponendile korraldaja poolt vastavalt eksponendi poolt renditud messipinna suurusele alljärgnevalt:
kuni  20m2                     –  5 kaarti
21 – 45 m2               –  8 kaarti
üle 45 m2                – 10 kaarti

Osalejakaart annab õiguse siseneda messipaviljonidesse eksponeerimise, messi ja demontaaži ajal. Osavõtja on kohustatud kandma messipaviljonis viibides osalejakaarti. Rikutud osalejakaardi korraldaja konfiskeerib, isik kaotab õiguse siseneda messipaviljonidesse. Osalejakaarte on eksponendil võimalik täiendavalt tellida hinnaga 2 €.   Osalejakaardil peab olema isiku nimi, nimeta osalejakaart on kehtetu. Osalejakaardi edasiandmine teistele isikutele on keelatud.

10.PARKIMINE

Eksponent saab korraldajalt 1 tasuta perioodi parkimiskaardi, mis kehtib kogu messi ajal ning võimaldab tasuta parkimise eksponentide parkimisalal. Täiendavad parkimiskaardid maksavad 9 €  . Ühekordne sissesõit messikeskuse territooriumile maksab 3 €.

 11.MESSIKATALOOG

Informatsioon eksponendi kohta, mis on korraldajale esitatud hiljemalt 01.aprilliks 2018.a, avaldatakse messikataloogis tasuta.

12.MAKSETINGIMUSED

Kinnitus messil osalemise kohta ning arved osavõtumaksu, tellitud pinna ja messiteenuste eest saadetakse eksponendile pärast nõuetekohast registreerumist messile.
Messi ettevalmistus- ja tööperioodil (19.04.–23.04.2018.a) esitatud tellimustele kehtib hinnalisa 50%.

Kõik esitatud arved peavad olema tasutud hiljemalt messi eksponeerimispäevaks 20. aprilliks  2018.a, vastasel juhul on korraldajal õigus eksponenti oma stendile mitte lubada.

Messiperioodil tellitud lisateenuste eest tasumine toimub pärast messi korraldajapoolt esitatud arve alusel arves sätestatud kuupäevaks.

13.LEPINGU KATKESTAMINE JA TELLIMUSTE TÜHISTAMINE

Eksponent kaotab õiguse tema poolt tellitud messipinnale või –stendile ning messipinna kasutamisõigus läheb tagasi korraldajale juhul, kui eksponent:

-Ei ole esitanud nõuetekohast messi osalemisleping-registreerimislehte korraldajale registreerumise lõpptähtajaks märtsiks 2018;
-Ei ole tähtajaks tasunud osavõtumaksu, messipinna või -stendi renti;
-Ei ole hakanud messipinda kasutama eksponeerimispäeva lõpuks kella 17.00-ks (va juhul, kui selleks on olemas kirjalik kokkulepe korraldajaga);
-Ei pea kinni osavõtutingimustest.

Messi osavõtumaks on tagastamatu. Eksponendil on õigus katkestada leping sanktsioone kandmata kuni 1. märtsini 2018. Lepingu katkestamisel Eksponendi poolt ajavahemikus 2. märtsist kuni  21. märtsini  2018.a (k.a) kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja 50% messipinna ja messistendi üürist. Lepingu hilisema katkestamise puhul kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja messipinna ning -stendi üüri 100% ulatuses.

Eksponent on kohustatud tema poolt esitatud tellimuse tühistamise soovist teatama korraldajale kirjalikult, kusjuures tühistamine loetakse kinnitatuks korraldaja poolt vastava teatise kättesaamise hetkest arvates.

14.REKLAAM

Eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste reklaamimiseks ainult üüritud ekspositsioonipinda ja boksi siseseinu. Reklaam teistele isikutele ja firmadele on keelatud. Reklaammaterjale on lubatud kinnitada korraldaja kujunduselementidele ainult kleeplindi ja/ või riputuskonksude abil ning enne demontaaži algust on eksponent kohustatud reklaammaterjalid eemaldama, vastasel korral on ta kohustatud tasuma korraldajale reklaami eelmaldamisega seotud kulutuste maksumuse. Muude pindade (põrand, seinad, vahekäik jms) ja kanalite kasutamiseks messihallis tuleb esitada korraldajatele tellimus.

15.KORRALDAJA VASTUTUS

Korraldaja vastutab oma turvateenistuse baasil ja/ või täiendavalt kaasatud turvateenistusjõududega korra ning turvalisuse tagamise eest messipaviljonides ja -territooriumil kogu messi tööperioodil. Korraldaja ei vastuta eksponaatide, konstruktsioonide turvalisuse, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest messi toimumise ajal.

Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise eest messipaviljonides ja -territooriumil.
Tule- ja plahvatusohtlike ainete ja materjalide kasutamiseks messiekspositsioonis tuleb kooskõlastatult korraldajaga taotleda luba Põhja-Eesti Päästekeskuselt.
Suitsetamine messipaviljonides on keelatud, va  selleks ettenähtud ning vastavalt tähistatud kohad.
Korraldaja ei vastuta eksponentide poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

16.EKSPONENDI VASTUTUS

Eksponent vastutab tema käsutusse antud messipinna või
-boksi, inventari,  materjalide  ja seadmete ning neile kahjustuste tekitamise ja kadumise eest alates nende korraldaja poolt üleandmise hetkest kuni eksponendi poolt korraldajale tagastamise hetkeni.

Eksponent on kohustatud korraldaja poolt tema käsutusse antud boksi, inventari, seadmete ja materjalide üleandmisel fikseerima nende seisundi, võimalikud defektid jms ning nendest koheselt teatama korraldajale. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata, võimalikud defektid ja kahjustused loetakse eksponendi poolt tekitatuteks ning kuuluvad vastava hinnakirja alusel hüvitamisele.
Eksponent on kohustatud messi lõppemisel korraldaja esindajale korrastatult üle andma korraldaja poolt tema käsutusse antud boksi, inventari, materjalid ja seadmed.
Eksponendi lahkumine boksi, inventari, seadmeid ja materjale korraldaja esindajale üle andmata ei vabasta eksponenti ilmnenud kahjustuste korraldajale hüvitamise kohustusest.
Vastutus kehtib ka eksponendi kaaseksponentidele.
Eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale messiperioodil tema käsutusse antud messiboksile, inventarile, seadmetele ja materjalidele tekitatud kahjud; inventari, seadmete ja materjalide ning ehituskonstruktsioonide kadumisel või nende täielikul hävimisel asendama need samaväärsetega  või kompenseerima korraldajale nimetatud esemete maksumuse vastava hinnakirja alusel. Eksponendil on keelatud edasi rentida tema poolt korraldajalt renditud pinda.

Taara ja pakendite ladustamine bokside taga on keelatud.

Eksponent ei tohi häirida tegevuse või heliga kõrvalbokse. Kui korraldajale on laekunud korduvalt kaebusi teiste eksponentide häirimisest tegevuse või heliga ning eksponent ei ole lõpetanud häirivat tegevust, vaatamata korraldaja korduvale nõudmisele, on korraldajal õigus kasutada sanktsioone (elektrivarustuse katkestamine) või eksponent messilt kõrvaldada. Korrarikkumise eest messilt kõrvaldatud eksponendile kõrvaldamisest tulenevaid kulusid korraldaja poolt ei hüvitata. Viimasel messipäeval 22.04.2018 enne kella 16.00 lahkumine on keelatud.

17.FORCE MAJEURE

Korraldajal on õigus mess katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus- asjaoludest.
Kui vääramatu jõu  asjaolude ilmnemisel ei ole messi korraldamine  võimalik, katkestatakse eksponendiga sõlmitud leping ning tagastatakse eksponendile tema poolt ettemaksuna korraldajale tasutud summad. Eksponendi poolt tasutud osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

18.PRETENSIOONID

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult messi tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
Pretensioonid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja tüliküsimused Harju Maakohtus.

19.ÜLDTINGIMUSED

Kirjutades alla messi Aiandus 2018 osalemisleping-registreerimislehele, aktsepteerib eksponent või tema poolt volitatud esindaja messi osavõtutingimuste ja Eesti Näituste messikeskuses korraldavate messide, näituste jm ürituste üldiste osalemistingimuste täitmise kohustust ja kohustub juhendama esindatava asutuse teisi messiga seotud töötajaid täitma osavõtutingimusi ja korraldaja poolt antavaid täiendavaid juhiseid ning korraldusi, kui need on suunatud messi töö efektiivsuse tõstmisele ning külastajate ja eksponentide ohutuse tagamisele messi ettevalmistus- ja tööperioodil.
Messi osavõtutingimuste eestikeelne variant omab prioriteeti teiste variantide ees juhul, kui tekib arusaamatusi ja vääritimõistmisi nende tõlgendamisel.

REGISTREERU MESSILE